BİYOLOJİ KONU ANLATIMI

9.SINIF BİYOLOJİ DERS KİTABI TUTKU YAYINCILIK SAYFA 65-73 CEVAPLARI

9.SINIF BİYOLOJİ DERS KİTABI TUTKU YAYINCILIK SAYFA 65-73 CEVAPLARI Bu yazımızda 9.Sınıf TUTKU Yayıncılık Biyoloji Ders Kitabı  sayfa 65-73 cevaplarını hazırladık.   9.Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları TUTKU Yayıncılık 2020   2020-2021 Biyoloji ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Biyoloji ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra […]

BİYOLOJİ KONU ANLATIMI

GENETİK VARYASYONLARIN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ AÇIKLAMADAKİ ROLÜ

GENETİK VARYASYONLARIN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ AÇIKLAMADAKİ ROLÜ Ekosistemdeki tüm canlı çeşitliliği biyolojik çeşitlilik  olarak adlandırılır. Biyolojik çeşitliliğe neden olan faktörlerin başında genetik çeşitlilik gelir. Biyolojik çeşitlilik tür, genetik, ekosistem ve ekolojik niş çeşitliliklerini içine alan bir terimdir. Tür çeşitliliği bir bölgede bulunan türlerin çeşit ve sayısını ifade eder. Genetik çeşitlilik aynı türün bireylerindeki genetik farklılıkları kapsar. […]

BİYOLOJİ KONU ANLATIMI

KALITIMIN GENEL ESASLARI

KALITIMIN GENEL ESASLARI Canlıların sahip oldukları özelliklerin dölden döle aktarılmasına kalıtım adı verilir. Ebeveynlerden (ana baba) oğul döllere genlerle aktarılan özelliklere kalıtsal özellikler denir. Kalıtsal özellikler, canlılar arasında benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkmasını sağlar. Kalıtsal özelliklerin nasıl ortaya çıktığını, oğul döllere nasıl aktarıldığını, genlerin yapısını ve işleyişini inceleyen bilim dalına genetik (kalıtım bilimi) adı verilir. […]

BİYOLOJİ KONU ANLATIMI

EŞEYLİ ÜREME

EŞEYLİ ÜREME Eşeyli üreme, mayozla üreme hücrelerinin meydana gelmesi ve döllenmeye dayanır. Genellik farklı cinsiyete sahip iki canlının üreme hücreleri döllendiğinde yeni yavrular meydana gelir. Haploit üreme hücrelerinin kalıtsal içeriğinin birleşmesine döllenme denir. Sperm tarafında döllenmiş yumurtaya zigot denir. Zigot diploit bir hücredir. Zigottan mitoz bölünmeler ve embriyonik gelişmeler sonucu yeni bireyler meydana gelir. Birey […]

BİYOLOJİ KONU ANLATIMI

MAYOZ

MAYOZ Mayoz, canlıların üreme organlarındaki eşey ana hücrelerinde (üreme ana hücreleri) meydana gelir. Mayoz ve döllenme eşeyli üremenin temelini oluşturur. Mayoz ve eşeyli üreme canlı çeşitliliğini sağlayan olaylardır. Her iki olay da aynı türün bireyleri arasında kalıtsal çeşitliliği (varyasyon) sağlar. Mayoz sonucu oluşan ve döllenme için farklılaşan hücrelere gamet (üreme hücresi) adı verilir. Gametlerin mayozla […]

BİYOLOJİ KONU ANLATIMI

EŞEYSİZ ÜREME

EŞEYSİZ ÜREME Ana canlının döllenme olmadan üremesine eşeysiz üreme denir. Temeli mitoz bölünmeye dayanır. Evrimleşmeye katkısı yoktur. Ortam şartları değiştiğinde uyum yetenekleri azdır. Bölünerek Üreme Bakterilerde, siyonobakterilerde ve bazı protistalarda görülür. En hızlı üreme tipidir. Bakterilerde önce DNA kendini eşler ve eşleme tamamlandıktan sonra DNA’ lar birbirinden ayrılır. Uygun koşullarda bakteriler yirmi dakikada bir bölünerek […]

BİYOLOJİ KONU ANLATIMI

MİTOZ

MİTOZ Yeni oluşmuş bir hücrenin bölünerek yeni hücreler meydana getirmesi sürecine hücre döngüsü denir. İNTERFAZ Hücrenin bölünmeye başlamadan önce hazırlık evresidir. Ribozom, mitokondri, kloroplast ve golgi gibi organellerin sayısı artar. Bitki dışındaki canlılarda sentriyol  eşlenir Protein sentezi artar. Atp miktarı artar. Sitoplazma miktarı artar ve hücre büyür. DNA kendini eşler ve iki katına çıkar. Üç […]

BİYOLOJİ KONU ANLATIMI

VİRÜSLER

VİRÜSLER Virüsler, biyolojik varlıklar olarak kabul edilseler de hiçbir canlı alemi altında sınıflandırılmayan özel bir gruptur. DNA ve RNA ya sahip canlı ve cansızlar arasında geçiş formudur. Virüsler sadece canlı bir hücrenin içerisinde canlılık özelliği gösterebilen zorunlu hücre içi parazitlerdir. Canlı dışındaki ortamlarda kristalleşirler. Virüsler belli bir canlının hücresini enfekte edebilir. Virüsler konak hücrenin enzim […]

BİYOLOJİ KONU ANLATIMI

CANLI ALEMLERİ

CANLI ALEMLERİ Günümüzde canlılar, sistematik karakterlerine göre altı alem altında sınıflandırılır: ♦ Bakteriler ♦ Arkeler ♦ Protistler ♦ Bitkiler ♦ Mantarlar ♦ Hayvanlar Bakteriler Bakteriler, prokaryot hücre yapısına sahip tek hücreli mikroskobik organizmalardır. Zarla çevrili çekirdekleri ve zarlı hücre organelleri yoktur. Sitoplazmik organel olarak sadece ribozom taşır. Dünyada birey sayısı en fazla olan canlı grubudur. […]

BİYOLOJİ KONU ANLATIMI

İKİLİ ADLANDIRMA SİSTEMİ

İKİLİ ADLANDIRMA SİSTEMİ Linnaeus tarafından önerilen ikili (binomial) adlandırma sistemi günümüzde türlerin adlandırmasında kullanılan sistemlerin temelini oluşturur. Zamanla ortaya çıkan farklılıkları gidermek ve bilimsel birliktelik sağlamak için 19. yüzyılın ortalarından itibaren çeşitli kurumlar tarafından uluslararası kurallar oluşturulmuştur. Linneaus, her bir tür için biri cins ismi, diğeri o türü niteleyen isim olmak üzere Latince iki kelimeden […]

BİYOLOJİ KONU ANLATIMI

SINIFLANDIRMADA KULLANILAN KATEGORİLER VE BU KATEGORİLER ARASINDAKİ HİYERARŞİ

SINIFLANDIRMADA KULLANILAN KATEGORİLER VE BU KATEGORİLER ARASINDAKİ HİYERARŞİ Belirli bir düzene göre sıralanmış, belirli özellikler taşıyan ve buna göre adlandırılan sınıflandırma birimlerine kategori adı verilir. Filogenetik sınıflandırmada canlılar, tür ile başlayan ve alem ile sonlanan 7 farklı kategoride gruplandırılır. Belirli bir kategoriye dahil olan ortak özellikleri olan topluluklara takson denir. TÜR Tür kavramını ilk ortaya […]

BİYOLOJİ KONU ANLATIMI

CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE SINIFLANDIRILMASI Doğadaki canlıların benzerlik ve farklılıklarına ayrıca akrabalık derecelerine göre gruplandırılmasına sınıflandırma (sistematik) denir. Canlıları sınıflandırmak için gerekli olan bütün kural ve kriterleri belirleyen bilim dalına ise taksonomi adı verilir. Taksonomi terimi, Yunanca taksis (düzenleme- sıralama) ve nomos (yasa) sözcüklerinin birleşiminden türetilmiştir. SINIFLANDIRMANIN AMACI VE FAYDALARI İnsanlar, çeşitlilik gösteren varlıkları benzerlik ve […]

BİYOLOJİ KONU ANLATIMI

BİLİMSEL YÖNTEM

BİLİMSEL YÖNTEM Bir bilginin bilimsel olarak kabul edilmesi yöntemsel olmasına bağlıdır. Bilimsel bilgiye ulaşabilmek için tümevarım, tümdengelim yöntemleri kullanılır. Bilimsel yöntem, bir problemi çözmek amacıyla gerçekleştirilen; mantık, ölçme, gözlem ve deneylere dayalı, sistemli çalışmalar bütünüdür. Gözlem, bir konu ile ilgili duyu organları ya da ölçme araçları kullanılarak yapılan veri toplama sürecidir. Gözlem duyu organları ile yapılırsa […]

BİYOLOJİ KONU ANLATIMI

HÜCRENİN KISIMLARI

HÜCRENİN KISIMLARI Ökaryot hücreler 3 ana kısımdan oluşur: Çekirdek Sitoplazma Hücre zarı Çekirdek Çekirdek canlıya ait kalıtsal bilginin depolandığı hücrenin büyüme, onarım gibi hayatsal faaliyetleri ile bölünmenin kontrol edildiği yapıdır. Çekirdek, bölünmeyle oluşan yavru hücrelere kalıtsal bilginin aktarılmasıdan sorumludur. Hücre bölünmesi sırasında çekirdek bölünür. Çekirdeksiz hücreler uzun süre yaşayamaz. Hücre çekirdrği 4 ana kısımdan oluşur: […]

BİYOLOJİ KONU ANLATIMI

HÜCRENİN YAPISI

HÜCRENİN YAPISI Canlılar hücresel organizasyona sahiptir. Bazı canlılar tek hücreli bazıları çok hücreli yapıya sahiptir. Canlılar yapılarına göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki gruba ayrılır. Prokaryot hücrelerin zarla çevrili organelleri yoktur. Bu tip hücreler organel olarak sadece protein sentezinin gerçekleştiği ribozom bulunur. Ökaryot hücreler prokaryot hücrelere göre daha büyük ve gelişmiş olup çift kaplı […]

BİYOLOJİ KONU ANLATIMI

ORGANİK BİLEŞİKLER

ORGANİK BİLEŞİKLER Bakterilerden insanlara kadar tüm canlıların temel yapısı inorganik bileşiklerin yanı sıra karbonhidrat, lipit, protein ve nükleik asit olarak adlandırılan organik bileşiklerden oluşur.  Organik bileşiklerin yapısında karbon ve hidrojen elementleri bulunur.Organik bileşikler, inorganik bileşiklerin aksine canlılar tarafından üretilir. Besinlerle alınan organik bileşiklerin çoğu hücre zarından geçemeyecek kadar büyük olduğundan sindirilerek kana geçer. Bazı karbonhidratlar […]

BİYOLOJİ KONU ANLATIMI

CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞİKLER

CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞİKLER  Canlılar elementlerden oluşmuştur. Tek hücrelilerden çok hücrelilere kadar her canlının toplam kütlesinin yaklaşık %98’i karbon, hidrojen, oksijen, azot, fosfor ve kükürt elementlerinden oluşur. Bu altı elementin yanı sıra 92 doğal elementin %20-25’i canlıların sağlıklı olarak gelişip üreyebilmesi için gereklidir. İNORGANİK BİLEŞENLER  İnorganik bileşenler, temel element olarak karbon içermeyen bileşiklerdir. Yapılarında […]

BİYOLOJİ KONU ANLATIMI

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Canlıları,cansız varlıklardan bir ya da birkaç özelliğine bakarak ayırt etmek zordur.Varlıkları canlı olarak nitelendirebilmek için; hücresel yapı, beslenme, solunum, boşaltım, hareket uyarılara tepki,metabolizma, homeostazi, uyum, organizasyon, üreme, büyüme, gelişme gibi özelliklere sahip olup olmadığına bakılır. Bu özelliklere sahip olan varlıklar canlı, varlıkların canla olma durumu ise canlılık olarak tanımlanır.  Canlıları inceleyen bilim […]