KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF KİMYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 138-143 CEVAPLARI

9.SINIF KİMYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 138-143 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf MEB Yayıncılık Kimya Ders Kitabı  Sayfa 138-143  Soruları ve Cevaplarını  hazırladık.

 

9.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2022

 

2021-2022 Kimya ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Kimya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

9.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

 

2021-2022 9.Sınıf  MEB Yayıncılık Kimya Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

 

9.Sınıf  Kimya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 139-143 Cevapları

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 138 Cevabı 

 

Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri verilen uygun sözcüklerle doldurunuz.

Metinle ilgili verilen soruları yanıtlayınız.

 

Cevabımız: Aşağıda kırmızı renk ile belirtilmiştir.

 

Havanın %78’i N2’dir ve N2 molekülü havada bulunan kimyasal türlerden biridir. Havada molekül dışında He gibi (a) atom, ve CI- gibi (b) iyonlar da bulunur.

Azot, kimyasal formülleri sırasıyla (c) NH3, (d) HNO3 (e) N2O5 olan amonyak, nitrik asit, ve diazot pentaoksit gibi bileşikler oluşturur. Bu bileşikler (f) kovalent bağla bağlı olup (g) güçlü etkileşimler sonucunda bir arada bulunur.

Azot isimleri sırasıyla (h) kalsiyum nitrat (ı) amonyum klorür olan CaNO3 , NH4Cl gibi (i) iyonik bağlı bileşikler de oluşturur. Bu bileşikler de yine (j) güçlü etkileşimler sayesinde bir arada bulunur.

Azot metal olmadığı için güçlü bir etkileşim olan (k) iyonik bağı yapamaz. Proton sayısı 7 olan azot atomları (l) apolar (m) kovalent bağlarla bağlıdır ve N2 molekülü de (n) apolardır.

N2 moleküllerini sıvı hâle getirmek için düşük sıcaklıkta yüksek basınç uygulamak gerekir. Böylece apolar N2 molekülleri arasında (o) zayıf etkileşimlerinin en zayıfı olan (ö) london kuvvetleri oluşur ve bu sayede N2 gaz hâlden sıvı hâle geçer.

N2 gibi apolar moleküller arasında yalnızca (p) london kuvvetleri oluşur. Halbuki N2 apolar değil de H2O gibi (r) polar bir bileşik olsaydı molekülleri arasında hem (s) london etkileşimi hem de (ş) dipol-dipol etkileşimi olurdu. Ayrıca oksijene bağlı hidrojen atomu içerdiği için de zayıf etkileşimlerin en güçlüsü olan (t) hidrojen bağı içerirdi.

 

 

 

 

1. Kimyasal türleri sınıflandırarak yukarıdaki metinde olmayan birer örnek veriniz.

Molekül: Farklı ikiden fazla atomun veya aynı atomların kararlı yapıya gelmek için birbirlerine kimyasal bağlarla bağlanıp oluşturmuş olduğu atom grubuna denir. Örnek olarak  CO₂, N₂ verilebilir.

 

Atom: Bir elementin en küçük yapı taşına denir. Örnek olarak Na, Fe verebiliriz.

 

İyon: Birbirleri ile bileşik oluşturmak için elektron alış verişi yapan elementler iyon olarak adlandırabiliriz. Örnek olarak  Cu⁺, SCN⁻  verebiliriz.

 

 

 

 

2. Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırınız?

Cevabımız:  Etkileşimler genel olarak 2′ ye ayrılır.

  1. Güçlü etkileşimler
  2. Zayıf etkileşimler

Güçlü etkileşimler: Eğer bir kimyasal türü ayrıştırmak için 40 kJ/mol’den daha büyük bir enerji gerekiyorsa bu moleküller arasında güçlü etkileşim olduğu anlamına gelir.

 

Zayıf etkileşimler: Eğer bir kimyasal türü ayrıştırmak için 40 kJ/mol’den daha küçük bir enerji gerekiyorsa bu moleküller arasında zayıf etkileşim olduğu anlamına gelir.

 

 

 

 

 

3. Polar ve apolar moleküllere birer örnek yazarak moleküller arasındaki etkileşimlerini belirtiniz.

Cevabımız: Polar kovalent bağ ve apolar kovalent bağı açıklayalım; 

Polar kovalent bağ: İki farklı ametal atomu elektronlarını ortaklaşa kullanarak bir bileşik oluşturduğunda, bu bileşikteki bağa polar kovalent bağ denir.

Apolar kovalent bağ: Aynı iki ametal atomu elektronlarını ortaklaşa kullanarak bir bileşik oluşturduğunda, bu bileşikteki bağa ise apolar kovalent bağ denilmektedir.

Polar moleküle örnek verelim   : H-Br
Apolar moleküle örnek verelim : H-H

 

 

 

 

 

4. Hidrojen bağı hangi moleküller arasında gerçekleşir? Açıklayınız.

Cevabımız: Hidrojen bağı, Hidrojen ile Flor, Oksijen ve Azot atomları arasında gerçekleşmektedir.

 

 

 

 

 

5. İki apolar molekülün kendi molekülleri arasındaki London kuvvetlerinin şiddetini belirleyen unsur nedir? Açıklayınız.

Cevabımız: Apolar moleküller arasındaki etkileşimler çok zayıftır. Ancak bu moleküller çarpışırlarsa indüklenmiş dipolleri oluştururlar. Bu etkileşime London kuvvetleri de denilmektedir. 
London kuvvetleri elektron hareketliliğine bağlıdır ki elektron sayısı arttıkça moleküller arası etkileşim de artmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 139 Cevabı 

 

7. Yukarıda numaralandırılmış olarak verilen kimyasal türlerin sınıflandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) I: İyon II: Molekül III: İyon IV: Atom
B) I: İyon II: İyon III: Molekül IV: Atom
C) I: İyon II: İyon III: Molekül IV: Molekül
D) I: Molekül II: İyon III: Atom IV: İyon
E) I: Molekül II: Atom III: Molekül IV: Atom

 

Cevabımız:  B şıkkıdır.

 

 

 

 

 

8. Yukarıda verilen kimyasal tür tanım eşleştirmeleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) I – B II – A III – C
B) I – A II – C III – B
C) I – C II – B III – A
D) I – B II – C III – A
E) I – C II – A III – B

 

Cevabımız:  Doğru cevap D şıkkıdır.

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki tabloda bazı değişimler ve bu değişimlerin bağ enerjileri verilmiştir. Tablodan yararlanarak 9. 10. ve 11. soruları cevaplandırınız.

Güçlü etkileşimlerle bağ enerjileri arasındaki ilişkiyi inceleyen Batuhan tablodan yararlanarak aşağıdaki sonuçları çıkarmıştır.
I. Fiziksel değişimler sırasındaki bağ enerjisi küçüktür.
II. Yalnızca bağ enerjisine bakılarak bir tepkimenin güçlü etkileşimlerden mi zayıf etkileşimlerden mi kaynaklandığı söylenemez.
III. Tepkimeye giren kimyasal türlerin kimlik özelliği değişmiş ise bu tepkime güçlü etkileşimler sonucunda gerçekleşmiştir.

9. Batuhan I. yargıya hangi değişim ya da değişimler sonucunda ulaşmıştır?

Cevabımız:  Batuhan I. yargıya  I. ve III. değişimler sırasında ulaşmıştır. Bunlar hal değişimini gösteren denklemlerdir.

 

 

 

10. Batuhan II. yargıya hangi değişim ya da değişimler sonucunda ulaşmıştır?

Cevabımız: Batuhan II. yargıya III. değişim sonucunda ulaşmıştır. Hal değişimleri fiziksel değişimlerdir.

 

 

 

 

11. Batuhan III. yargıya hangi değişim ya da değişimler sonucunda ulaşmıştır?

Cevabımız: Batuhan III. yargıya II. değişime bakarak kara vermiştir. Hidrojen ve oksijen molekülleri bir araya gelerek su moleküllerini oluştururlar.

 

 

 

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı 

12. Bağ enerjisi ile ilgili
I. Kimyasal türleri birbirinden ayırmak için gerekli enerji yaklaşık 40 kj’den büyükse güçlü etkileşimdir.
II. Bağ enerjisi ne kadar büyükse etkileşim o kadar zayıftır.
III. Bağ koparken enerji açığa çıkar. Yukarıdaki yargılardan hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III  D) I ve III  E) I, II, ve III

Cevabımız: I yargısı doğrudur. 40 kj’ den büyükse enerji güçlü etkileşimdir. Cevabımız A şıkkıdır.

 

 

 

 

13. Aşağıda verilen değişimlerden hangisi güçlü bağların kırılması sonucunda meydana gelmiştir.

A) H2O(s) -> H2O(g)
B) CH4(g) -> CH4(s)
C) MgO(k) -> Mg2+(g)+ O2-(g)
D) C2H5OH(s) -> C2H5OH(g)
E) Ar(s) -> Ar(g)
Cevabımız: A,B,D ve E şıklarında fiziksel değişim vardır. C şıkkında ise fiziksel değişim vardır ve güçlü bağların kırılması sonucu oluşmuştur.
14. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi iyonik bağlıdır?
(1H, 6C, 7N, 8O, 9F, 16S, 17Cl, 20Ca)
A) CCl4 B) NO2 C) CaF2 D) H2SO4 E) H2O
Cevabımız: C şıkkındaki kalsiyum metali ile flor ametalinin  oluşturduğu yapı iyonik bağlıdır.
15. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi kovalent bağlıdır?
(6C, 7N, 8O, 9F, 11Na, 13Al, 16S, 19K, 20Ca)
A) CF4  B) Ca(NO3)2   C) Al2O3  D) K2S  E) NaF

Cevabımız: 

A şıkkına bakarsak  CF4’ün ametal-ametal bileşiği olduğu ve bu bileşiğin elektron paylaşımı ile oluştuğu görülmektedir. Bu şekilde oluşan bağlara KOVALENT BAĞLAR denir.
Doğru cevabımız A şıkkıdır.
16. Metalik bağla ilgili;
I. Güçlü etkileşimdir.
II. Elektronların oluşturduğu elektron denizi ve pozitif metal iyonları arasındaki elektrostatik etkileşimdir.
III. Metallerin oluşturduğu bileşikler metalik bağ ile oluşur.
Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) I, II ve III  B) I ve II  C) I ve III  D) II ve III  E) Yalnız I
Cevabımız: A şıkkıdır.
17. Aşağıda verilen bilgilerden
I. Isı ve elektriği iyi iletirler.
II. Kırılgandırlar.
III. Dövülerek işlenebilirler.
IV. Yüzeyleri parlaktır.
Hangisi ya da hangileri metalik bağın metallere kazandırdığı özelliklerdendir?
A) I, II ve III  B) I, III ve IV  C) I, II ve IV  D) II, III ve IV   E) I, II, III ve IV

Cevabımız:

Doğru cevap B seçeneğidir. (I, III ve IV)
Metaller kırılgan değildirler, esnektirler ve şekillendirilmeleri kolaydırlar.
18. Zn2+ iyonunun hidroksit, karbonat, nitrat, sülfat ve fosfat iyonlarıyla oluşturacağı bileşiklerden hangisinin formülü yanlış verilmiştir?
A) ZnCO3  B) Zn(NO3)2  C) Zn(SO4)2  D) Zn(OH)2  E) Zn3(PO4)2
Cevabımız:  C şıkkındaki sülfat ZnSO4 olarak yazılmalıydı.

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 142 Cevabı 

 

Zayıf etkileşimlerle ilgili
I. H2O molekülleri arasında hidrojen bağı bulunur.
II. Yemek tuzu su içinde çözünürken iyon-dipol etkileşimleri oluşur.
III. He atomları arasında sadece London kuvvetleri bulunduğu için oda koşullarında gaz hâldedir.
Yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III  E) I, II ve II

 

Cevabımız: 3 ‘ de doğru olarak verilmiştir. Cevap E şıkkıdır.

 

 

 

 

 

Oda koşullarında Cl2 gaz, Br2 sıvı, I2 ise katı hâlde bulunur. Bu moleküllerle ilgili
I. Moleküller arasında London kuvvetleri bulunur.
II. Kaynama noktaları I2 > Br2 > Cl2 şeklindedir.
III. Elektron sayıları Cl2 < Br2 < I2 şeklindedir.
Yukarıdaki yargılardan hangisi veya hangileri doğrudur?
A) I, II ve III   B) II ve III   C) I ve III   D) Yalnız II   E) Yalnız I

Cevabımız:  Helyum atomları arasında sadece London kuvvetleri vardır. Cevap E şıkkıdır.

 

 

 

 

 

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi karşısında verilen etkileşim türünü içermez?
A) HCl – HCl Hidrojen bağı
B) Ar – Ar London etkileşimi
C) C2H5OH – H2O Hidrojen bağı
D) KCl – H2O İyon dipol etkileşimi
E) H2S – H2S Dipol dipol etkileşimi

 

Cevabımız: HCl-HCl arasında H-bağının oluşamayacağını çünkü F,O,N gibi elektronegatifliği yüksek bir atom içermediğini görülür. Cevabımız A şıkkıdır.

 

 

 

 

 

 Aşağıdaki kimyasal türlerin hangisi hidrojen bağı oluşturmaz?
A) CH3COOH B) H2O C) NH3 D) H2 E) HF

Cevabımız: D şıkkında kovalent bağ oluşur.

 

 

DİĞER SAYFA CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.