KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF KİMYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 115-119 CEVAPLARI

11.SINIF KİMYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 115-119 CEVAPLARI

Bu yazımızda 11.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı  Sayfa 115-119  Soruları ve Cevaplarını  hazırladık.

 

11.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2022

 

2021-2022 Kimya ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Kimya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

11.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2021-2022 11.Sınıf  MEB Yayıncılık Kimya Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

11.Sınıf  Kimya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 115-116-117-118-119 Cevapları

 

 

11.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı 2022

 

Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri verilen uygun sözcüklerle doldurunuz. Verilen soruları cevaplayınız.

(a) kinetik teori, (b) basıncı, (c) hacmine, (ç) normal şartlarda, (d) Kelvin, (e) ideal gaz, (f) gerçek gazlar, (g) yüksek, (h) düşük, (ı) difüzyon, (i) efüzyon, (j) sıvı, (k) faz diyagramı, (l) doygun buhar basıncı, (m) kısmi basınç, 1. Doğada bulunan gazların hepsi gerçek gazlara örnek olarak verilebilir. O2, N2, CO2, SO3, C3H8, gibi.

Cevabımız:

Maddenin gaz hâlinin katı ve sıvılardan farklı davranışlarını inceleyen teoriye (a) kinetik teori denir.

Gazlar sürekli hareket eden taneciklerdir. Bu tanecikler hem birbirlerine hem de kabın yüzeyine çarparak kuvvet uygular. Bu kuvvete gazın (bbasıncı denir.

Gazların hacmi bulundukları kabın (c) hacmine eşittir. Bütüngazların bir molleri 0 oC ve 1 atm basınçta yani(ç) normal şartlarda 22,4 litre hacim kaplar.

Gazlarda sıcaklık birimi olarak genellikle (d) Kelvin kullanılır. Gaz yasalarına uyan varsayımsal gazlara (e) ideal gaz denir. (f) gerçek gazlar doğada bulunur. Ancak gerçek gazlar(g) yüksek sıcaklık, (h) düşük basınçta ideale yaklaşır.

Gaz moleküllerinin aynı veya farklı gazlar içinde yayılmasına,(ı) difüzyon, çok küçük bir delikten boşluğa yayılmasına (i) efüzyon denir.

Gerçek gazlara basınç uygulandığında taneciklerin hareketleri yavaşlayarak kinetik enerjileri düşer ve gazlar, (j) sıvı hâle geçer. Maddelerin farklı sıcaklık ve basınç altında fiziksel durumlarını gösteren grafiklere (k) faz diyagramı denir.

Kapalı bir kapta sıvısı ile dengede olan buhara sıvının doygun buhar basıncı denir. Bir gaz karışımında her gazın karışıma uyguladığı basınca (m) kısmi basınç denir.

 

 

 

1. Gerçek gazlara örnek veriniz.

Cevabımız:

Doğada bulunan gazlar O2, N2, CO2, SO3, C3H8 örnek verilebilir.

 

 

 

2. Kısmi basıncı etkileyen faktörler nelerdir?

Cevabımız:

hacim, sıcaklık, madde miktarı kısmi basıncı etkiler.

 

 

 

 

3. Gaz moleküllerinin öz hacmi gazın idealliğe yaklaşmasını ya da uzaklaşmasını nasıl etkiler? Nedenleri ile birlikte açıklayınız.

Cevabımız: Gaz moleküllerinin öz hacmi ne kadar küçükse gaz, idealliğe o kadar yakın olur.

 

 

 

 

4. Aşağıdaki tabloda verilen ifadeler ile verilen gaz yasalarını eşleştiriniz

Cevabımız:

 I-ç, II-c, III-b, IV-a bu şekilde eşleştirilir.

 

 

 

 

 

 

 

11.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı 2022

 

5. Verilen maddelerin hangisi ya da hangileri ideal gaz denkleminin temelini oluşturur?

Cevabımız: Charles Yasası, Gay Lusac Yasası, Boyle Yasası, Avogadro Yasası bunlar temeli oluşturur.

 

 

 

6. Bazı sıcaklık değerlerinden sonra maddeye ne kadar basınç uygulanırsa uygulansın maddeyi sıvı hâle geçirmek mümkün değildir. Bu sıcaklık noktasına ne ad verilir?

Cevabımız: Kritik sıcaklık adı verilir.

 

 

 

 

 

7. Bazı basınç değerlerinden sonra maddenin sıcaklığı ne kadar düşürülürse düşürülsün madde gaz hâle geçirilemez. Bu basınç noktasının adı yukarıdakilerden hangisidir?

Cevabımız: Kritik basınçtır.

 

 

 

 

8. Bulunduğu sıcaklıkta basınçla sıvılaştırılabilen maddelere ne ad verilir?

 

Cevabımız: Buhar adı verilir.

9. Gazların yayılması ile ilgili kavramlar yukarıdakilerden hangileridir? Bu kavramların birbirinden farkını belirtiniz.

Cevabımız: difüzyon, efüzyon / Gaz moleküllerinin aynı ya da farklı gaz molekülleri arasında yayılmasına difüzyon, kapalı bir kapta bulunan gaz moleküllerinin küçük bir delikten boşluğa yayılmasına efüzyon denir.

 

 

 

 

 

10. İdeal gaz denklemine göre PV/RT = 1 olmalıdır. Bu eşitlikten sapan gazlara ne ad verilir?

Cevabımız: gerçek gazlar denir.

 

 

 

 

11. Bütün fiziksel hâllerin aynı anda bulunduğu sıcaklık ve basınç noktasına ne ad verilir?

Cevabımız: üçlü nokta denilir.

 

 

 

 

 

 

 

12. Aynı şartlar altında bulunan aşağıda verilen gaz çiftlerinden hangisi idealliğe daha yakındır?
(1H, 6C, 8O, 7N)
a) H2-CH4
b) O2-N2
c) CO2-CH4

Cevabımız:  a) H2, b) N2, c) CH4

 

 

 

 

 

 

13. Basınç, sıcaklık, mol sayısı, hacim gibi özellikler kullanılarak gazlar betimlenir. İdeal gaz denklemi PV = nRT, ideal gaz denkleminin özkütle ile ilişkisi PMA = dRT şeklindedir.


Yukarıda verilen bilgiden yararlanarak aşağıdaki ifadenin doğru mu? Yanlış mı? olduğunu açıklayınız.


Belirli miktardaki gazın sabit sıcaklıkta özkütlesi 3 katına çıkıncaya kadar hacmi küçültülürse birim hacimdeki tanecik sayısı 9 katına, basıncı 2 katına çıkar.

Cevabımız: yanlıştır. (tanecik sayısı ve basıncı üç katına çıkar)

 

 

 

 

 

14.0,4 mol HgO katısının tamamı ısıtılarak ayrıştırılıyor. Oluşan O2 gazı 27 oC’ta bir tüp içerisinde su üzerinde toplanıyor.
Tüpteki gaz hacmi 8,2 litre ve suyun 27 °C’ta buhar basıncı 25 mmHg olduğuna göre tüpteki toplam basınç kaç mmHg olur?

Cevabımız:  481 mmHg

0,4 mol HgO katısı için 0,2 mol O2 gazı açığa çıkar

0,2 mol O2  , T=300K , V=8,2L  ,  PH2O= 25 mmHg

burada toplam basıncı bulalım

P*8,2=0,2*0,082*300K

buradan P= 0,6 atm

bunu mmHg ya çevirelim  0,6*760 mmHg= 456 mmHg

Pt=Poksijen+PH2O = 456+25= 481 mmHg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Sabit hacimli bir kapta 0,4 gram H2 gazı, normal şartlarda 6,72 L hacim kaplayan He gazı ve 8 gram CH4 gazı bulunmaktadır. Kaptaki toplam basınç 2 atm olduğuna göre CH4 gazının kısmi basıncı kaç atm’dir? (H:1 g/mol, He:4 g/mol, C:12 g/mol)

Cevabımız: 1 atm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Aşağıda hareketli piston içerisinde T sıcaklığında, P basıncında ve V hacminde n mol gaz bulunmaktadır. Pistonlu kaba bazı işlemler uygulanıyor. Bu işlemler sonucunda kabın önceki durumu ve sonraki durumunu gösteren aşağıdaki görsellere bakarak ne gibi işlemler uygulandığını bulunuz.

Cevabımız:

a) Kap hacmi azaltılmıştır.

b) Kap hacmi artmış, basınç azalmıştır.

c) Sabit hacimde kabı sıcaklığı artırılmıştır.

ç) Kaptaki gaz miktarı artırılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı 2022

 

17. Aşağıdaki görselde kaplar arasındaki musluk açılarak He ve O2 gazları sabit sıcaklıkta karıştırılıyor.
a) Karışımın son basıncını bulunuz.

Cevabımız:  Pkarışım= 1 atm  olarak buluruz.

 

 

 

 

 

 

b) He ve O2’in kısmi basınçlarını bulunuz.

Cevabımız:

PHe= 0,5 atm, PO2= 0,5 atm dir.

 

 

 

 

 

c) He’un mol kesrini bulunuz.

Cevabımız:

 XHe= 0,5 olarak bulunur.

 

 

 

 

 

18. Belli sıcaklık ve basınçta 400 mL He gazı bulunduğu kaptaki delikten 6 saniyede dışarı çıkmaktadır. Buna göre aynı koşullarda 800 mL SO2 gazı aynı delikten kaç saniyede çıkar?
(He: 4 g/mol, S02:64 g/mol)

Cevabımız: 48 saniyede çıkar.

 

 

 

 

 

 

19. 88 gram C3H8 gazının 10 L hacim kapladığı şartlarda 64 gram 02 gazı kaç L hacim kaplar?
(H:1 g/mol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol)

Cevabımız: 10 L

88 g C3H8, 0.5 moldür. 10L hacim kapladığı söyleniyor.
64 g O2, 0.5 moldür. Mol sayıları eşit olduğuna göre bu gaz da 10L hacim kaplar.

 

 

 

 

 

 

 

20.Aynı ortamda bulunan I. kaptaki 56 gram azot gazı 8 atmosfer basınç yapıyor. II. kapta bulunan 22 gram karbon dioksit gazının basıncı kaç atmosferdir? (C:12 g/mol, N:14 g/mol, 0:16 g/mol)

Cevabımız: 2 atm olarak bulunur.

 

 

 

 

 

21. Aynı kapta bulunan CH4, 02 ve S02 gazları eşit kütlelidir. Gazların kısmi basınçlarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. (H:1 g/mol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol, S: 32 g/mol)

Cevabımız: aşağıdaki sıralama doğrudur.

 PSO2<PO2<PCH4 

 

 

 

 

 

 

 

22. 90 gram N0 gazı alabilen bir kap, aynı şartlarda 240 gram X03 gazı alabildiğine göre X elementinin atom kütlesi nedir? (N:14 g/mol, 0:16 g/mol)

Cevabımız:  32 g/mol

 

 

 

 

 

 

 

23. 177 oC sıcaklıkta hacmi 3 litre olan gazın aynı basınçta sıcaklığı kaç oC’a çıkarılmalıdır ki hacmi 4 L olsun?

Cevabımız: 327 °C

önce sıcaklığı kelvine çevirmeliyiz.

3/450=4/x

x burdan 600 kelvin bulunur.

327 derece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Remzi, tabloda verilen doğru veya yanlış türündeki ifadeleri aşağıdaki gibi işaretlemiştir. Buna göre Remzi hangisini ya da hangilerini yanlış işaretlemiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve V
D) II, III ve IV
E) I, III ve V

Cevabımız: C şıkkı

 

 

 

 

 

 

11.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı 2022

 

26. 27 oC sıcaklıkta 9 litrelik kapta 4,1 atm basınç yapan CH4 gazı kaç gramdır? (CH4: 16 g/mol)
A) 996,3
B) 48
C) 27
D) 24
E) 1,5

Cevabımız: 24

P.V=n.R.T

4,1.9=n.0,082.300

n=1,5mol

CH4=12+4×1=16g/mol.

1 mol CH4 16g ise

1,5mol x

X=24g

 

 

 

 

 

 

 

27. Aşağıda verilenlerden hangisi gerçek gazların hâl değişimlerinin uygulama alanlarından biri değildir?
I. Soğutucular, II. Klimalar, III. Fırınlar
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Cevabımız: B

 

 

 

 

 

 

28. H2 gazı aşağıda verilen şartlardan hangisinde ideallikten daha uzak olur?
A) 0 oC ve 1 atm basınçta
B) 0 oC ve 2 atm basınçta
C) 27 oC ve 1 atm basınçta
D) 300 K ve 2 atm basınçta
E) 100 K ve 2 atm basınçta

Cevabımız: E

 

 

 

 

 

 

 

29. Bir miktar gazın sabit sıcaklıkta hacmi yarıya düşürülürse
I. Yoğunluk
II. Taneciklerin birim zamanda birim yüzeye yaptığı çarpma sayısı
III. Birim hacimdeki tanecik sayısı niceliklerinden hangisi ya da hangileri 2 katına çıkar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

Cevabımız: E

 

 

 

 

 

30. Sabit hacimli kapalı bir kaptaki gazın sıcaklığı 100 K’den 300 K’e çıkarıldığında
I. Kinetik enerji
II. Basınç
III. Madde miktarı
yukarıda verilen niceliklerin hangisi ya da hangileri artar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

Cevabımız: D

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 273 oC sıcaklık ve 4 atm basınç altında 5 L hacim kaplayan C2H4 gazı normal şartlarda kaç L hacim kaplar?
A) 40
B) 20
C) 10
D) 2,5
E) 1,25

Cevabımız: 10

Normal şartlar = 1 atm basınç , 0C=273 Kelvin

1.V=n.R.273

n.R yerine 20/546 yazarsak V=10 gelir.

 

 

 

 

 

 

 

 

32. 27 oC sıcaklıktaki sabit miktardaki gazın sıcaklığı 127 °C’a çıkarılırken hacmi yarıya düşürülürse basıncı ne olur?
A) 4 katına yükselir.
B) 54P’den 127P’ye yükselir.
C) 8P’den 3P’ye düşer.
D) 3P’den 8P’ye yükselir.
E) Gazın basıncı değişmez.

Cevabımız: D

 

 

 

 

 

33.İdeal sürtünmesiz pistonlu 12 litrelik bir kapta bulunan gazın basıncı 2 atmosferdir. Piston kap hacmi 4 litre olana dek aşağı itildiğinde gazın basıncının 8 atmosfer ve sıcaklığının 127 oC olduğu gözleniyor.(Gazın ideal davrandığını kabul ediniz.) Buna göre gazın ilk sıcaklığı kaç oC’tur?
A) 300

B) 200
C) 95,25
D) 27
E) 0

Cevabımız: D

 

 

 

 

 

 

34.Yukarıda belirli miktardaki ideal gazın sabit sıcaklıktaki basınç-hacim grafiği verilmiştir.
Grafikle ilgili
I. Basınç hacim çarpımı sabittir.
II. Düşük hacimde gazın basıncı yükselir.
III. Basınç arttıkça hacim artar.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

Cevabımız: D

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı 2022

 

35. Aşağıda birbiri ile bağlantılı Doğru veya Yanlış şeklinde ifadeler içeren tanılayıcı dallanmış ağaç verilmiştir. İlk ifadeden başlayarak her doğru ya da yanlış cevabınıza göre çıkışlardan sadece birini işaretleyiniz.

Cevabımız:

 7. çıkış

 

 

 

 

 

36. Aşağıda birleştirilmiş kaplarla ilgili verilen soruları cevaplayınız.

Cevabımız:

nO2= 4/22,4 mol, nHe= 4/22,4 mol, PO2= 2/3 atm, Ptop= 4/3 atm

 

 

 

 

 

DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir