COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 205-206 CEVAPLARI

10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 205-206 CEVAPLARI

Bu yazımızda 10. Sınıf COĞRAFYA Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 205-206 arası Soruları ve Cevapları  hazırladık.

 

10.Sınıf COĞRAFYA Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020

 

2020-2021 Coğrafya ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman hocalarımız tarafından hazırlanmıştır. Coğrafya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra eksik ve hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

10.Sınıf COĞRAYFA Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ve diğer sayfa cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

2020-2021 10.Sınıf  MEB Yayınları COĞRAYFA Ders Kitabı Cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

 

10.Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 205-206 Cevapları

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  205 Cevabı 

1. Ülkeler arasındaki siyasi anlaşmalara göre nüfusun karşılıklı şekilde yer değiştirmesi mübadele olarak adlandırılır.
2. Göç alan yerlerde genellikle erkek nüfusa ait oranın fazla olduğu görülür.
3. Beyin göçü Akademisyen, doktor ve mühendis gibi nitelikli bireylerin çalışmak üzere yurt dışına gitmesi olarak nitelendirilir.
4. Yılın belirli döneminde tarım ve turizm amaçlı yer değiştirmelere mevsimlik göç adı verilir.

5. Tersine beyin göçünde amaç, Türkiye’ye geri dönüşleri teşvik ederek bilimsel çalışmaların yurt içinde sür- dürülebilmesini sağlamaktır. Bu program kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde yurt dışına giden nitelikli araştırmacıların 595’i 8 yıl içerisinde (2008-2015) ülkeye dönüş yapmıştır.
Yukarıdaki bilgiden hareketle bu ve buna benzer programların başarıya ulaşması, Türkiye’nin gelişimine ne gibi katkılar sağlar?

Cevabımız:

Yetişmiş alanında uzman kişilerin ülke ekonomisinin kalkınmasında olumlu etkisi olur.

 

 

Feyza: Afrika ve Uzak Doğu ülkelerinden Almanya’ya gelen bazı akademisyenler, çalışmalarını öğrenim gördüğüm üniversitede devam ettirmektedir.

Hakan: Dedelerim, 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra Türkiye’ye göç ederek İstanbul’a yerleşmişler. Hep birlikte İstanbul’da yaşamaya devam ediyoruz.

Gökhan: Köy muhtarı, 1960’lı yıllarda Almanya’ya işçi alımıyla ilgili başvuruların olduğuna dair duyuruda bulundu. Yaptığım başvuru kabul edildikten sonra gemi fabrikasında işe başlayarak bu ülkeye yerleştim. Daha sonra evlendim ve çocuklarım oldu. Şu an her iki ülkenin vatandaşlığına sahip durumdayım.

Yukarıdaki metinden hareketle aşağıda yer alan 6 ve 7. soruları cevaplayınız.

6. Metinde bahsedilen göç türlerini yazınız.

Cevabımız:

Beyin, mübadele ve işçi göçüdür.

 

7. Bu göçlerden hangisi zorunlu yapılan göçlere örnektir? Nedenini yazınız.

Cevabımız:

Mübadele, mübadele göçleri devletlerin bir antlaşma ile uyguladıkları zorunlu göçlerdendir.

 

8. Türkiye’de 1980 yılından sonra kırsal kesimlerden şehirlere doğru olan göçler yoğunlaşmaya başlamıştır. Bu göçler, şehirlerde hızlı nüfus artışının etksiyle çeşitli sorunlara neden olmaktadır.

Cevabımız:

İşsizlik, plansız şehirleşme, eğitim, sağlık, konut ve alt yapı yetersizliğidir.

 

 

 

 

10.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  206 Cevabı

9. Genellikle bir ülkede çıkan savaşlar, siyasi istikrarsızlıklar veya ülkeler arasındaki anlaşmalar sonucu meydana gelen göçler siyasi göç olarak değerlendirilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi siyasi göçler içerisinde yer alır?
A) Mülteci göçü B) Mevsimlik göç C) Beyin göçü D) İşçi göçü E) Yeni Dünya göçleri

10. İyi eğitim görmüş nitelikli bireylerin sahip olduğu özelliklerden hareketle yaşadığı bölgeyi terk edip başka bir bölgeye yerleşmesine beyin göçü denir. Bu göç hareketleri genellikle gelişmemiş bölgelerden gelişmiş bölgelere doğru gerçekleşir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi beyin göçü veren bölgeye ait özelliklerden biri değildir?
A) ARGE çalışmalarının yetersiz olması
B) Çeşitli mesleklerde yaşanan iş bulma sorunları
C) Ücretlerin yetersizliği
D) Yaşanılan ülkeye ait yüz ölçümünün küçük olması
E) Savaşlar ve siyasi istikrarsızlıklar

11. Türkiye’nin nüfusuna dair aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?
A) 1960 yılından itibaren Türkiye’den Avrupa ülkelerine doğru işçi göçü olmuştur.
B) Genç nüfus oranı azalırken yaşlı nüfus oranı artmaktadır.
C) Göç alan illerde genellikle erkek nüfus oranı fazladır.
D) Doğum ve ölüm oranları giderek artmaktadır.
E) 1939 yılında Hatay’ın ana vatana katılması nüfus artışında etkili olmuştur.

12. Aşağıdaki ülkelerden hangisi diğerlerine göre daha fazla beyin göçü vermektedir?
A) Almanya B) İsviçre C) Hindistan D) Fransa E) Japonya

13. I. Diğer devletlerle olan mücadeleler
II. Kuraklık sonucu otlakların azalması
III. Nüfusun artması
Yukarıdakilerden hangi ya da hangileri Türkle- rin Orta Asya’dan göç etme nedenleri arasında yer almaktadır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

14. Kavimler Göçü; Asya Hun Devleti’nin yıkılmasının ardından bazı Türk boylarının batıya doğru ilerlemeleri sonucu Germen, Frank, Vizigot ve Vandal gibi kavimlerin yer değişmesine neden olan kitlesel bir göç hareketidir. Yıllarca etkileri hissedilen ve Roma İmparatorluğu’nun parçalanmasına neden olan bu göç, dünya tarihinde oldukça önemli gelişmelere sahne olmuştur.

Buna göre yukarıdaki işaretli alanlardan hangisi Kavimler Göçü’nden etkilenen yerlerden biri değildir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

15. Aşağıdakilerden hangisi yoğun göç alan bir yerleşmede yaşanabilecek mekânsal sorunlar arasında gösterilemez?
A) Arazilerin yanlış şekillerde kullanılması
B) Kaynakların hızlı bir şekilde tahrip edilmesi
C) Trafik sorunlarının yaşanması
D) Kültürel çeşitliliğin yaşanması
E) Sanayi tesislerinin yerleşim alanları içinde kalması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir